Xe bồn vận chuyển

Xe bồn vận chuyển NH3

  • Sức chứa : 43 m3.

  • Các bồn vận chuyển sau khi hàn hoàn chỉnh phải được gia nhiệt ( PWHT)

  • Khử ứng suất mối hàn , tăng độ bền của sản phẩm theo tiêu chuẩn ASME.